Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: inibi@umk.pl

O nas

fot. Andrzej Romański

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się jednostką, która ma swoją siedzibę w jednym z najnowocześniejszych budynków edukacyjnych w Polsce – Collegium Humanisticum. Prowadzimy studia stacjonarne (w tym doktoranckie), niestacjonarne i podyplomowe. Kształcimy na kierunkach: architektura informacji (studia I stopnia) oraz zarządzanie informacją i bibliologia (studia I i II stopnia). Dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje proponujemy Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją lub Studia podyplomowe w zakresie publikowania sieciowego. Dodatkowo oferujemy liczne kursy i szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i praktyków.

Wyjątkowo dynamicznie rozwija się współpraca Instytutu z zagranicą. W ramach programów międzynarodowych oraz kontaktów indywidualnych, pracownicy jak również studenci wyjeżdżają na staże szkoleniowe i badawcze oraz konferencje międzynarodowe. Daje to możliwość zarówno prezentacji wyników, jak i gromadzenia materiałów potrzebnych do pracy naukowej. Dobry przykład stanowi animowany przez Unię Europejską program Erasmus+, którego celem jest podnoszenie poziomu kształcenia akademickiego i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru.

Naszym największym atutem jest doświadczona, stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra, która umiejętnie łączy naukę z praktyką. Wielokrotnie nasi pracownicy pełnią rolę ekspertów, konsultantów, specjalistów i doradców. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają akredytacje zdobyte przez Wydział, w ramach którego funkcjonuje nasz Instytut. Od 2003 roku Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, a od 2014 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tym zakresie.

Instytut dysponuje trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym. Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy najnowsze technologie – m.in. zamieszczamy materiały dydaktyczne na platformie elektronicznej Moodle. Studenci mają stały i bezpłatny dostęp do Internetu oraz bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. Nasza siedziba mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku. Ponadto znajdujemy się w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Ważniejsze wydarzenia:

  • 1975 – uruchomiono Zaoczne Studium Bibliotekoznawstwa.
  • 1976 – powołano do życia Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – początkowo w strukturach Instytutu Filologii Polskiej. Zarówno ówczesny profil kształcenia, jak i prowadzone prace badawcze koncentrowały się wokół problemów społecznego funkcjonowania książki i biblioteki. Za czasem rozwinęły się w szeroko zakrojone badania nad dawną książką, czemu sprzyjały bogate księgozbiory historyczne bibliotek lokalnych i regionalnych. Wraz z rozwojem technologii informatycznej podjęto w Zakładzie BiIN budowę specjalizacji kształcącej studentów w tym zakresie. Poszerzeniu problematyki badawczej towarzyszyło zatrudnienie młodej kadry, szybko zdobywającej kolejne stopnie naukowe.
  • 1994 – Zakład przekształcony został w samodzielną Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, w ramach Wydziału Nauk Historycznych UMK.
  • 2000 – w Katedrze utworzono cztery zakłady oraz jedną pracownię: Zakład Informacji Naukowej, Zakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii, Zakład Książki Dawnej i Współczesnej, Zakład Wiedzy o Prasie, Pracownia Metod Komputerowych (zlikwidowana w 2015 r.).
  • 2003 – WNH UMK otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii.
  • 2004 – przekształcenie Katedry w Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii.
  • 2011 – przeprowadzka do nowej siedziby – Collegium Humanisticum.
  • 2014 – WNH UMK otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie bibliologii i informatologii.
  • 2016 – Instytut uruchomił nowy kierunek studiów – architekturę informacji.