Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów położono nacisk na zaznajomienie słuchaczy z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, źródła, metody i narzędzia wyszukiwania profesjonalnej informacji oraz jej ocena.

Studia eksponują praktyczny wymiar powiązań wiedza–człowiek–technika informacyjna. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństwa wiedzy i systemów gospodarowania nią. Postęp cywilizacyjny oraz ciągły przyrost zasobów informacyjnych wymuszają konieczność posiadania umiejętności organizacji, selekcji, porządkowania i przekazywania informacji i wiedzy oraz biegłego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Wykształcenie tych kompetencji umożliwia interdyscyplinarny program nauczania podparty wiedzą z komunikacji społecznej, ekonomii i informatyki.

Według prognoz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu Na Pracę oraz raportów innych organizacji (m.in. European Working Condition Observatory, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) do roku 2020 r. zawód infobrokera będzie jednym z 10 najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.


Studia trwają 2 semestry, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 150 godz. Zajęcia dydaktyczne odbywają się dwa razy w miesiącu, w weekendy.

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r. (I semestr roku akademickiego 2017/2018)
.

Przewidywana odpłatność: 1.900 zł (I semestr) i 1.850 zł (II semestr).Projekt serwisu: Przemysław Krysiński, krys@umk.pl. 2017 Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK