Studia stacjonarne
PDF

 

ARCHITEKTURA INFORMACJI (NOWOŚĆ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17)

Architektura informacji to kierunek, który pozwoli na zdobycie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Został utworzony z myślą o tych, którzy swoją przyszłość chcą związać z projektowaniem, tworzeniem, publikowaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem, oceną i selekcją informacji. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności praktyczne, których nabycie pozwoli znaleźć atrakcyjną pracę w sektorze usług informacyjno-komunikacyjnych. Nie każdy musi być absolwentem kierunków ścisłych lub technicznych, by pełnić funkcję grafika, edytora, projektanta stron internetowych, administratora danych, redaktora czy researchera - zatrudnionego w wywiadowni gospodarczej.

Architektura informacji to kierunek nowatorski, który problematykę informacji w środowisku cyfrowym traktuje wszechstronnie, prezentując ją w kontekście nauk humanistycznych. Jako absolwent kierunku dodatkowo zdobędziesz kompetencje miękkie, pożądane przez pracodawców oraz zwiększające Twoją elastyczność na rynku pracy.

Nasze studia umożliwią Ci zdobycie wielu kompetencji, które są cenione przez pracodawców. Nauczymy Cię profesjonalnego wyszukiwania informacji oraz metod wizualizacji danych. Poznasz najnowsze sposoby tworzenia i projektowania serwisów internetowych. Będziesz potrafił samodzielnie przygotowywać i edytować dokumenty elektroniczne (blogi, czasopisma, publikacje reklamowe).

Program studiów zawiera szereg treści poświęconych cyberbezpieczeństwu, serwisom i inicjatywom społecznościowym, nowoczesnym technologiom i mediom. Nauczysz się autoprezentacji, współpracy w zespole, realizacji projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych i skutecznego komunikowania się. Treści nauczania są dostosowane do potrzeb, zarówno osób rozpoczynających swoją edukację w tym zakresie, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników, chcących poszerzyć swoje dotychczasowe kompetencje i zainteresowania. Więcej informacji znajduje się na stronie promującej studia.

 

 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA

Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, wywołanej przez dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nadprodukcję informacji. Stąd umiejętnościami bardzo pożądanymi na rynku pracy są tworzenie, wyszukiwanie, przetwarzanie, ocena i selekcja informacji. Program studiów obejmuje zagadnienia informacji naukowej, technologii informatycznych, usług informacyjnych, tworzenia i administrowania serwisami WWW, edytorstwa cyfrowego, rynku wydawniczego, mediów i mass mediów, sztuki książki, zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), projektowania przestrzeni biurowej, komunikacji społecznej z elementami coachingu.

Specjaliści zarządzania informacją są niezbędni zarówno w biznesie (wywiad gospodarczy, działy IT, analityka internetowa), jak i instytucjach non profit, jak np. w instytucjach kultury. Studia, które oferujemy uczą sprawnego poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych, pożądanych przez pracodawców. Badania foresightowe wskazują, że w najbliższych latach specjalista zarządzania informacją będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów. Więcej informacji znajduje się na stronie promującej studia.

 

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia realizowane są w systemie dwustopniowym: trzyletnie studia zawodowe I stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia II stopnia (uzupełniające magisterskie). Studia stacjonarne II stopnia realizowane są w ramach programu, na który składają się następujące przedmioty:

  • grupa treści podstawowych dla wszystkich studentów + seminaria mgr,
  • grupa treści kierunkowych dla wszystkich studentów + wykład ogólnouniwersytecki,
  • 4 specjalności (student ma obowiązek zaliczenia dwóch wybranych):


SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Specjalność pozwala na zdobycie umiejętności i kompetencji szczególnie pożądanych w rozwijającym się społeczeństwie informacji i wiedzy. Przygotowuje do pracy w zawodach związanych z zarządzaniem informacją i danymi, w różnych sektorach rynku. Realizowane zajęcia w sposób praktyczny prezentują internetowe i wyspecjalizowane źródła informacji, nowoczesne systemy publikowania i zarządzania treścią, wybrane środowiska programistyczne oraz narzędzia służące wizualizacji i prezentacji danych. Podejmowana tematyka zajęć obejmuje zagadanienia dot. społeczeństw informacyjnych, architektury i  jakości informacji. W procesie nauczania na tej specjalności wykorzystywane są różnorodne technologie IT, a zajęcia realizowane są w oparciu o nowoczesną bazę sprzętową. Duży nacisk położono na zdobycie umiejętności praktycznych m.in. w zakresie tworzenia stron internetowych, obsługi programów do profesjonalnej obróbki grafiki i składu tekstu oraz zarządzania bazami danych.

SPECJALNOŚĆ: BIBLIOTERAPIA

Specjalność przygotowuje do pracy w środowiskach osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, niepełnosprawnością oraz w wieku senioralnym. Pozwala na nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia rehabilitacji, terapii i coachingu. Ponadto daje wiedzę dotyczącą nowoczesnych mediów, w tym elektronicznych, ale także alternatywnych formatów tekstów, audiodeskrypcji przekazu wizualnego oraz wszelkich udogodnień związanych z technologiami IT, adresowanymi do osób niepełnosprawnych. Zajęcia na tej specjalności dają szansę podnoszenia kwalifikacji w zakresie kompetencji miękkich, przydatnych w pracy z ludźmi, np. w środowisku zawodowym. Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy interdyscyplinarnej oraz szeregu umiejętności praktycznych, przydatnych również w terapii osób zdrowych, pragnących polepszać swoją jakość życia.

SPECJALNOŚĆ: PRASOZNAWSTWO

W ramach tej specjalności studenci poznają różne problemy metodologiczne prasoznawstwa i podstawy wiedzy o prasie. Uszczegółowieniem zajęć są przedmioty: historia prasy, typologia prasy, a także socjologia prasy. Celem zajęć jest: zapoznanie studentów z warsztatem naukowym prasoznawcy, praktyczne opracowywanie wybranych periodyków, zdobycie wiedzy z zakresu teorii prasy. Problemy pracy dziennikarza pogłębia przedmiot metodyka dziennikarska, a zapoznanie się z nowymi formami prasy i nowoczesnym edytorstwem prasowym przygotowuje do pracy w redakcjach i wydawnictwach, do których studenci trafiają w trakcie praktyki.

SPECJALNOŚĆ: DZIEDZICTWO KULTUROWE KSIĄŻKI

Specjalność z zakresu wiedzy o dawnej książce i księgarstwie ma przede wszystkim na celu zaznajomienie jej uczestników z warsztatem naukowym historyka książki oraz ze specjalistycznym warsztatem księgarza. Różnorodna tematyka zajęć ma ułatwić opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności umożliwiających efektywną pracę w oddziałach specjalistycznych bibliotek, zwłaszcza w działach starych druków i rękopisów, a także przygotować do pracy w różnego typu placówkach księgarskich. Celem zajęć realizowanych w ramach  bloku jest również dostarczenie studentom wiedzy na temat historii drukarstwa oraz księgarstwa w regionie pomorskim. Program zajęć przewiduje ponadto zapoznanie uczestników z zagadnieniem książki rękopiśmiennej oraz roli jaką książka pełniła w dziejach Kościoła. Znaczny akcent położono także na problematykę sztuki książki, jej konserwacji, jak również bibliofilstwa i oprawoznawstwa. Program przewiduje również uczestnictwo studentów w zajęciach z zakresu elektronicznych metod opracowania, zabezpieczenia i udostępniania książki zabytkowej w ramach przedmiotów archiwizacja i digitalizacja zbiorów oraz elektroniczny warsztat historyka książki.