Studia doktoranckie
PDF

 

DOKUMENTY:

 

STYPENDIA:

 

PRAKTYKI:

 

Starając się o otwarcie przewodu doktorskiego należy złożyć:

  • Podanie do Rady Wydziału z prośba o otwarcie przewodu doktorskiego, zawierające temat pracy oraz propozycję promotora.
  • Życiorys naukowy (opisowy).
  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania w formacie .doc).
  • Wykaz publikacji.
  • Konspekt rozprawy doktorskiej.
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów II stopnia.
  • Oświadczenie o treści: Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania na własny koszt 5 egzemplarzy pracy doktorskiej i przenoszę ich własność na UMK w celu udostępnienia dla potrzeb działalności naukowo - badawczej lub dydaktycznej.
  • Oświadczenie o treści: Oświadczam, że nie mam otwartego przewodu doktorskiego na podany temat w innych jednostkach naukowych.
  • Oświadczenie NIEPODPISANE do akt o treści: Oświadczam, że drukowana wersja pracy doktorskiej jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.