Studia doktoranckie
PDF

 

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii (na rok akademicki 2016/2017) odbędzie się dnia 21 września 2016 r.; zapisy od 1 do 16 września; składanie dokumentów do 20 września; ogłoszenie wyników 26 września.

 

DOKUMENTY:

 

STYPENDIA:

 

PRAKTYKI:

 

Starając się o otwarcie przewodu doktorskiego należy złożyć:

  • Podanie do Rady Wydziału z prośba o otwarcie przewodu doktorskiego, zawierające temat pracy oraz propozycję promotora.
  • Życiorys naukowy (opisowy).
  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania w formacie .doc).
  • Wykaz publikacji.
  • Konspekt rozprawy doktorskiej.
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów II stopnia.
  • Oświadczenie o treści: Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania na własny koszt 5 egzemplarzy pracy doktorskiej i przenoszę ich własność na UMK w celu udostępnienia dla potrzeb działalności naukowo - badawczej lub dydaktycznej.
  • Oświadczenie o treści: Oświadczam, że nie mam otwartego przewodu doktorskiego na podany temat w innych jednostkach naukowych.
  • Oświadczenie NIEPODPISANE do akt o treści: Oświadczam, że drukowana wersja pracy doktorskiej jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.