Studia podyplomowe
PDF

Kierownik: dr hab. Małgorzata Kowalska

Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów położono nacisk na zaznajomienie słuchaczy z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, źródła, metody i narzędzia wyszukiwania profesjonalnej informacji oraz jej ocena.

Studia eksponują praktyczny wymiar powiązań wiedza–człowiek–technika informacyjna. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństwa wiedzy i systemów gospodarowania nią. Postęp cywilizacyjny oraz ciągły przyrost zasobów informacyjnych wymuszają konieczność posiadania umiejętności organizacji, selekcji, porządkowania i przekazywania informacji i wiedzy oraz biegłego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Wykształcenie tych kompetencji umożliwia interdyscyplinarny program nauczania podparty wiedzą z komunikacji społecznej, ekonomii i informatyki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.inibi.umk.pl/infobrokerstwo

 

 

Kierownik: dr hab. Wanda A. Ciszewska

Studia Podyplomowe w Zakresie Edytorstwa Komputerowego dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profesjonalnego i zawodowego opracowania dokumentów tekstowych. W programie studiów położono nacisk na praktyczne zaznajomienie słuchaczy z programami do elektronicznej edycji z wykorzystaniem ich możliwości w przygotowaniu publikacji zarówno drukowanych, jak i elektronicznych.

Wiedza z technologii prepress i obsługi programów desktop publishing pozwoli na przygotowanie i opracowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem zasad projektowania edytorskiego. Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z zastosowaniem najbardziej rozpowszechnionych technologii do publikacji informacji na stronach internetowych. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństwa informacyjnego, w którym właściwe przygotowanie i profesjonalna prezentacja komunikatu odgrywa coraz istotniejszą rolę. Wykształcenie tych kompetencji wymaga realizacji interdyscyplinarnego programu nauczania podpartego wiedzą z informatyki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.inibi.umk.pl/edytorstwo