Studia Podyplomowe w Zakresie Edytorstwa Komputerowego dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profesjonalnego i zawodowego opracowania dokumentów tekstowych. W programie studiów położono nacisk na praktyczne zaznajomienie słuchaczy z programami do elektronicznej edycji z wykorzystaniem ich możliwości w przygotowaniu publikacji zarówno drukowanych, jak i elektronicznych.

Wiedza z technologii prepress i obsługi programów desktop publishing pozwoli na przygotowanie i opracowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem zasad projektowania edytorskiego. Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z zastosowaniem najbardziej rozpowszechnionych technologii do publikacji informacji na stronach internetowych. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństwa informacyjnego, w którym właściwe przygotowanie i profesjonalna prezentacja komunikatu odgrywa coraz istotniejszą rolę. Wykształcenie tych kompetencji wymaga realizacji interdyscyplinarnego programu nauczania podpartego wiedzą z informatyki.

Analiza „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Polska 2020” wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazuje, że najwięcej nowych zawodów, a tym samym miejsc pracy, stworzą sektory i branże szybko rozwijające się, związane z komunikowaniem się, z branżami informatyczną i telekomunikacyjną. Według raportu rośnie liczba firm, które mają lub deklarują chęć posiadania wewnętrznej sieci komputerowej i własnych stron internetowych. Stąd m.in. przewidywany duży popyt na informatyków, techników obsługi komputerów, a tym samym osoby projektujące strony internetowe, które jednocześnie potrafią przygotować profesjonalny komunikat i zaprezentować go na stronie internetowej. Z kolei wymagania MNiSW w zakresie warunków merytorycznych i edytorskich, jakie powinny spełniać czasopisma naukowe, jak i informacje zamieszczane na portalu branżowym Wirtualny Wydawca wskazują na rosnące zapotrzebowania specjalistów z zakresu edytorstwa komputerowego.

Studia trwają 2 semestry, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 200 godz. Zajęcia dydaktyczne odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Uwaga! Rekrutacja na studia trwa do 30.09.2015 r.

Przewidywana odpłatność: 1.750 zł za semestr.Projekt serwisu: Przemysław Krysiński, krys@umk.pl. 2013 Studia Podyplomowe w Zakresie Edytorstwa Komputerowego. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK